Kerkenraad

Pastoraat

In de maanden oktober tot en met maart worden er iedere week huisbezoeken door de ouderlingen, samen met één van de diakenen, afgelegd. Er wordt naar gestreefd dat een ieder een keer per twee jaar huisbezoek krijgt. Dit  huisbezoek wordt afgesproken door de wijkouderling.

De predikant en/of ouderling bezoekt de gemeenteleden in het ziekenhuis, inrichtingen en het bejaardenhuis. Ook worden de chronisch zieken bezocht. De jarigen boven de 75 jaar krijgen bezoek van de predikant en/of kerkenraad.

Als er bij het huisbezoek of op een andere manier gemerkt wordt dat er hulpbehoevende personen of gezinnen zijn wordt dit doorgegeven aan de diakenen. Deze bekijken in hoeverre er hulp geboden kan worden.

Ook rond de sacramentsbediening vindt er pastoraat plaats. Voordat de doopbediening plaats vindt is er doopzitting. Op deze doopzitting wordt het doopformulier met de ouders behandeld. Voordat het Heilig Avondmaal gevierd wordt is er Censura Morum. Ook kan, als hiervoor aanleiding is, huisbezoek bij gemeenteleden worden afgelegd.

Scroll naar boven