Nieuws

« Terug

Nieuwe informatie betreffende het huidige corona-beleid – begin december 2021

04 dec

De belangrijkste veranderingen naar aanleiding van nieuwe overheidsrichtlijnen en –adviezen op gebied van corona-beleid zijn:

 • Tot in elk geval de Kerst is de tweede kerkdienst niet om 18.00 uur, maar om 15.30 uur.
 • In de meer uitgebreide tekst vindt u verdere toelichting over:
  • de basisregels;
  • kerkdiensten;
  • Heilig Avondmaal;
  • corona-regels en christen-zijn meer in het algemeen.
 • We besluiten met enkele bezinnende woorden van bemoediging en dankbaarheid.

 

Uitgebreide toelichting corona-regels  Op maandag na afgelopen zondag 28 november, hebben we als kerkenraad weer vergaderd. Deze keer was de aanleiding: avondsluiting en verscherping maatregelen vanuit de overheid eind november 2021. Ook hebben we, zoals steeds, kennis genomen van wat de landelijke kerk (Protestantse Kerk in Nederland), en het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken, zeggen, evenals wat er in onze regio speelt op dit punt.

Allereerst blijven de bekende basisregels in deze corona-periode van kracht.

Wij willen ook nog eens wijzen op iets dat misschien soms wordt vergeten: de goede ventilatie die er is in kerk en Hervormd Centrum.
In de kerk draait vóór, tijdens en na de diensten de ventilatie op hoge stand en zodoende, wordt alle aanwezige lucht zeer ruimschoots ververst - er is een grote verversingscapaciteit, en het belang daarvan wordt ook landelijk meer benadrukt dan vroeger.

Is met de huidige bestickering en plaatsverdeling de kerkzaal vol, dan blijft steeds het Hervormd Centrum als overloopruimte beschikbaar, al wordt daar tot nu toe vrijwel geen gebruik van gemaakt.

Verder zijn over mond-neus-kapjes in de kerk enkele vragen gesteld: hoe zit en moet het nu? Het masker is een advies en we willen we u er niet toe verplichten - het kan in de kerk ook niet worden verplicht. Kerkenraad en predikant komen vanuit de consistoriekamer en nemen vooraan plaats; zij dragen daarom geen mondkapje. Kosters: een mondkapje wordt gedragen in verband met de bewegingen vlakbij en langs de kerkgangers.

Activiteiten: voor activiteiten binnenshuis zie de overheidsrichtlijnen. Kerkelijke activiteiten kunnen doorgaan in de kerk en het Hervormd Centrum, en met de aangebrachte ventilatie. Overheidsadvies om qua werk en contacten zo veel mogelijk thuis te blijven wordt al veel opgevolgd, dus hiervan gaat een beperkende werking uit om het virus te beteugelen. Verder is het al geruime tijd zo dat wie corona-gerelateerde klachten heeft thuisblijft, en ook wie zich extra kwetsbaar voelen, mijden groepsbijeenkomsten. In het algemeen hierover: overleg met elkaar wat in de gegeven situatie wenselijk en verantwoord is.

Tweede zondagse kerkdienst gedurende Adventsperiode. De doorslag om te kiezen voor naar voren halen van de aanvangstijd, geven twee zaken: de oproepen van bewindspersonen om hier rekening mee te houden, en de solidariteit met de overige samenleving inzake avondsluiting. Met ingang van 5 december aanstaande tot in elk geval 19 december begint de tweede dienst niet om 18.00, maar om 15.30 uur. 

Heilig Avondmaal: zoals onlangs in de kerkenraad besloten, vieren we dit in twee (niet drie) diensten op de zondag. Dit vanwege de tijdsbelasting voor de voorganger, en omdat het ook mogelijk is. Wel zullen deze diensten dan wat langer duren dan hiervóór, maar dat waren we al jaren gewend met de Avondmaalsviering - hoewel in de invulling er ook rekening mee blijft worden gehouden dat de diensten niet onnodig lang duren.

In het algemeen gesproken, nog enkele opmerkingen over corona en afwegingen en beslissingen.

Iedere christen, en zeker een kerkenraad, kan niet kortzichtig of regelziek een knoop doorhakken in deze dingen. Immers, naast maatschappelijke zaken, overheidsregels en -adviezen, weet een christen ook van Bijbelse en geloofsmatige normen en waarden. Deze moeten per situatie met elkaar afgewogen worden.  Dat houdt ook in dat we nooit blind een bepaald instituut volgen.

Maar burger- en gemeentelid-zijn betekent eveneens dat we met verschillende meningen hebben om te gaan. Uiteindelijk zal dit vaak een middenweg betekenen, met altijd ruimte voor persoonlijke gewetensafwegingen. Je ziet dat ook bij overheidsbesluitvorming en samenlevingsvraagstukken. Voor wie hecht aan simpel en altijd en overal hetzelfde, zal het resultaat dan niet altijd naar tevredenheid zijn. En voor wie het fijn vindt dat een ander hem of haar ontheft van de plicht om zelf ook na te denken, geldt hetzelfde.

Voor de toekomst willen we naar wegen blijven zoeken dat zo veel mogelijk gemeenteleden en belangstellenden de diensten en activiteiten doordeweeks op verantwoorde manier kunnen blijven of gaan bezoeken. Als hier nieuwe aanpassingen voor nodig zouden zijn, willen we daarmee  verder. Als u gedachten of vragen hebt, of belemmeringen ervaart - schroom niet dat met ons als kerkenraad te delen.

Er is ook reden tot dankbaarheid. De HEERE geeft ons Zijn Woord en belooft ons Zijn Geest. Hij gaat ook nu door alles heen door met Zijn werk. Een deel daarvan is ook de geluids- en beeldverbinding, waardoor de bijbelse boodschap als in vele huizen binnen is gekomen en nog binnen komt!
Goed om ook eens dankbaar te noemen als opmerkelijk: tot nu toe hebben wij geen grote virusuitbraken in en om de kerk waargenomen. Anderen hebben troost ontvangen toen zij geliefden moesten missen vanwege het virus. Nog weer anderen herstelden na ziek te zijn geweest. Weer anderen werden ontelbare keren als door een onzichtbare hand, of door concrete middelen, beschermd tegen ziekte. Mogen we dat alles niet ook beleven als een zegen van de HEERE?

Gemeente, laten wij in deze veelbewogen tijden elkaar proberen bij te staan in alle mogelijke opzichten. Waar gaten vallen of afstand groeit bij onszelf of anderen, laten we daar proberen te zijn met Gods Woord, Geest en liefde. We kunnen dat nooit alleen, en zeker niet in eigen kracht, maar in blijvende afhankelijkheid van de HEERE. Zie de gelijkenis van de ware wijnstok in Johannes 15, waar onze Heiland zegt dat Hij de ware wijnstok is en Zijn leerlingen de ranken, en dat zij zonder Hem niets kunnen doen, maar in de verbondenheid met Hem veel vrucht zullen dragen.

namens uw kerkenraad – ds. J. Brouwer

« Terug

Scroll naar boven