ANBI

De Hervormde Gemeente Veen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Naam ANBI: Hervormde gemeente Veen
RSIN/Fiscaal nummer: 820296934
Website adres: www.hervormdveen.nl
E-mail: info@hervormdveen.nl
Adres: Grotestraat 19
Postcode: 4264 RH
Plaats: Veen

De Hervormde gemeente Veen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De Hervormde gemeente Veen voelt zich geroepen om op verschillende tijden en op verschillende manieren mensen gelegenheid te bieden om in een dienst van Woord en Gebed God en elkaar te ontmoeten.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5, lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Een ANBI is eenAlgemeenNutBeogendeInstelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Veen.

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente Veen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit totaal 5 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8). 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God te weten: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Beleidsplan Hervormde gemeente Veen en haar Plaatselijke Regeling: Klik Hier.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiën van de onze gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Verslag van uitgeoefende activiteiten 2017

Zie verder onze website www.hervormdveen.nl/activiteiten/agenda voor een uitgebreid overzicht van alle geplande activiteiten.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (linker kolom) en begroting 2018 (rechter kolom) college van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Veen.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Jaarrekening
2016

Begroting
2018

Inkomsten (Baten)

 

 

Opbrengsten uit bezittingen:

€     16.007

€     16.400

Onroerende zaken, incidenteel:

€   269.950

€              0

Rente inkomsten:

€     15.678

€     15.000

Vrijwillige bijdragen:

€     69.179

€     68.000

Collectes:

€     62.440

€     62.000

Solidariteitskas:

€              0           

€       3.000

Giften:

€     15.306

€     16.000

Overige baten:

€       5.000

€              0

Totaal inkomsten:

€   453.560

€   180.400

Uitgaven (Lasten)

 

 

Lasten gebouwen:

€     31.451

€     28.000

Onroerende zaken

€     11.881

€   154.600

Pastoraat/vergoedingen:

€   119.320

€   120.700

Kerkdienst/Catechese:

€       3.931

€       5.350

Kerkelijke bijdragen:

€     10.141

€     10.750

Beheer/administratie:

€     10.255

€     11.000

 Totaal uitgaven:

€   186.979

€  330.400

Toelichting bij Staat van baten en lasten:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Diaconie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde gemeente Veen
RSIN/Fiscaal nummer: 824101868
Website adres: www.hervormdveen.nl
E-mail: info@hervormdveen.nl
Adres: Grotestraat 19
Postcode: 4264 RH
Plaats: Veen

Doelstelling

Ondersteuning hulpbehoevende gemeenteleden op plaatselijk niveau als ouderen, zieken, gehandicapten e.d. Hulpbehoevende personen in Nederland en wereldwijd. Ondersteuning van vervolgde Christenen wereldwijd en ondersteuning van specifieke doelen en personen bezig met missionaire- en zendingsdoeleinden.

Beloningsbeleid

Leden van het college van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Het college van Diakenen bestaat uit 4 kerkenraadsleden van de Hervormde gemeente Veen. Het college bestaat uit de volgende functies:

 • voorzitter
 • administrerend diaken
 • secretaris
 • algemeen lid

 

Jaarrekening
2016

Begroting
2018

Inkomsten (Baten)

 

 

Opbrengsten uit bezittingen:

€     16.558   

€     18.200

Bijdrage gemeenteleden:

€     46.691

€     42.000

Totaal inkomsten (Baten) :

€     63.249

€     60.200

 Uitgaven (Lasten)

 

 

Besteding diaconaal werk (plaatselijk,landelijk,wereldwijd) :

€     46.485

€     44.100

Besteding Kerkdiensten,catechese en gemeentewerk:

€     11.438

€     10.500

Bijdrage andere organen binnen de kerk:

€       4.351

€       3.500

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen:

€          202

€          200

Lasten beheer en administratie,bankkosten en rente:

€       2.226

€      1.650

 Totaal uitgaven (Lasten) :

€     65.095

€    62.200

 

 

 

 Resultaten (Baten - Lasten) :

€    - 1.846

€  - 2.000

 

Hervormd Centrum

Winst- en verliesrekening ›› Begroting 2018 ››

Scroll naar boven